Jak fungujeme

 

Storno podmínky

 

1. Účastník kurzu je oprávněn kdykoli od studia písemně odstoupit, ale jen s předchozím písemným souhlasem plátce, který je povinen se k úkonu odstoupení připojit; bez souhlasu plátce je odstoupení posluchače neúčinné a neplatné. Vendorské kurzy, jmenovitě Redhat a AWS, mají vlastní storno podmínky, které se odvíjejí od jejich procesů a dalších organizačních podmínek. 

2. Odstoupí-li účastník od kurzu v termínu kratším než 14 dní před zahájením kurzu, má dodavatel právo vůči odběrateli a plátci jako solidárním dlužníkům na zaplacení 100 % ceny studia jako částky odpovídající nákladům na zajištění studia. Po vzájemné dohodě v odůvodněných případech dodavatel může účastníkovi kurzu nabídnout náhradní termín uhrazeného školení, který již účastník může absolvovat bez dalších poplatků. Toto není možné aplikovat na vendorské kurzy Redhat a AWS, které se řídí jinými podmínkami.

3. Dodavatel si vyhrazuje právo před plánovaným školením změnit termín konání školení, pokud k tomu má vážné technické či organizační důvody.

4. Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, nezaplatí-li mu uchazeč nebo vedlejší účastník řádně a včas jakékoli z plnění, na něž mu vznikl nárok. Vedlejší účastník není oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.

  

Ochrana osobních údajů

V případě, že jste našim zákazníkem nebo odběratelem seriálu Morning Talks, spravujeme vaše osobní údaje. Níže se můžete seznámit se zpracováním vašich údajů, za jejichž ochranu a zabezpečení odpovídáme. Můžete se tak s právy, která v souvislosti s GDPR máte, seznámit, stejně tak s ochranou Vašich osobních údajů a jejími zásadami.

 

Správce osobních údajů

Datascript s.r.o.
IČO: 46577459, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, PSČ: 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 208097, zastoupená Karlem Novákem, jednatelem.

V případě potřeby se prosím obracejte na +420 725 453 203 nebo na e-mail: michaela.kaderova@datascript.cz.

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů zákonné povinnosti vyplývající z platné legislativy splňujeme. Povinnosti ochrany Vašich osobních údajů vyplývají zejména ze zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. Jedná se o zpracování Vašich osobních údajů jen na základě oprávněného důvodu, zejména oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či Vámi uděleného souhlasu, případně plnění smlouvy. Tímto plníme informační povinnost předtím, než budeme Vaše osobní údajů zpracovávat a umožňujeme Vám uplatňovat Vaše práva podle zákona.

 

Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje z následujících důvodů a v uvedeném rozsahu:

1. Vedení účetnictví – veškeré fakturační údaje (včetně IČ, DIČ, jména, emailu a telefonu) jsme nuceni evidovat z důvodu následných zákonných povinností pro vystavování, evidenci a správu daňových dokladů a komunikaci s tím spojenou

2. Poskytování služeb – k tomu, abychom Vám mohli nabídnout objednaná školení, workshopy, konzultace apod. musíme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, doručovací adresu, email a telefon z důvodu např. zajištění odborných labů, zaslání elektronických studijních materiálů, instrukcí před kurzem, přístupů do virtuálních prostředí, zaslání certifikátů, evidenci účastníků u autorizovaných vendorů poskytujících školicí program apod.

3. Marketing – Vaše jméno, příjmení a email potřebujeme pro zasílání vyžádaných aktuálních informací o Morning Talks, garantovaných kurzech a novinkách, se kterými se v našem školicím středisku můžete potkat. Jelikož jste naším zákazníkem, zasíláme Vám informace z oprávněného zájmu, protože důvodně předpokládáme, že Vás tyto informace zajímají. Vaše údaje zpracováváme po dobu 5 let. Pokud ještě nejste naším zákazníkem, posíláme tyto informace pouze na základě uděleného souhlasu. Vždy můžete svůj souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailingu. Vaše údaje nepředáváme třetím osobám, které nemají oprávněný zájem na jejich zpracování. Fotografie z kurzů, workshopů a seminářů využíváme pouze pro účely propagace naší společnosti na webových stránkách, sociálních sítích a v propagačních materiálech, a to pouze na základě Vašeho souhlasu. S těmito materiály následně zacházíme dle zákona.

4. Bezpečnost – v prostorách našeho školicího střediska nejsou umístěny kamery. Pokud jsou kamery umístěny mimo centrum v budově společnosti nebo v jejím okolí, je to z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany osob. Kamera použitá v testovacím centru Pearson VUE se využívá pouze pro účely kontroly testovaných osob (záznam se ukládá po dobu 30 dní).

 

Práva uživatele

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má uživatel níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, Správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

  • Právo na přístup k osobním údajům - Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným Správcem.
  • Právo na opravu - Můžete Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
  • Právo na výmaz - Můžete Správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.
  • Právo odvolat souhlas  - Můžete kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
  • Právo vznést námitku - Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
  • Právo na omezení zpracování - V určitých případech můžete požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).
  • Právo na přenositelnost údajů - Můžete požádat Správce, aby Vám či třetí osobě předal osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracovává v elektronické podobě.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje nepředáváme třetím osobám, které nemají oprávněný zájem na jejich zpracování. K Vašim osobním údajům mají primárně přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci (zejména lektoři a případně vendoři). K některým činnostem využíváme systémy společností, které dokáží stejně tak ochránit Vaše data jako my. Jedná se o náš účetní systém Helios, WEDOS cloud, Gilmore (zajištění studijních materiálů AWS), AWS, Veritas (zajišťění labů pro školení Veritas), Qwiklab (zajištění prostředí labů pro kurzy AWS).

Vaše osobní údaje (emailovou adresu) zpracováváme v marketingovém nástroji Mailkit za účelem zasílání informací o garantovaných kurzech, novinkách a naplánovaných marketingových akci Morning Talks či odborných konferencích. S poskytovatelem služby Mailkit s.r.o. máme podepsanou smlouvu splňující podmínky nařízení GDPR a tato společnost je členem Certified Senders Alliance. Přihlašovací údaje jsou chráněny a nikdo se k našim údajům nedostane, aniž by znal přihlašovací jméno a heslo, které třetím osobám neposkytujeme.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odebrat kliknutím na odkaz pro ODHLÁŠENÍ v každé ze zaslaných zpráv. V případě podezření na zneužití vámi poskytnutých údajů, máte právo předat podnět k šetření na Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů se můžete obracet na správce na emailové adrese michaela.kaderova@datascript.cz. Máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč. Máte též právo na doplnění či změnu Vašich osobních údajů či omezit jejich zpracovávání. Vaším právem je též právo na výmaz Vašich osobních údajů. Můžeme smazat Vaše osobní údaje pouze v případě, že tím neporušíme jinou zákonnou povinnost, například dobu uchovávání daňových dokladů apod.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Jedná se o dobu v průběhu komunikace ohledně poskytovaných služeb a dále po dobu 5 let. Po skončení komunikace mohou být Vaše osobní údaje dále zpracovávány z důvodu existence oprávněných zájmů či z důvodů daných zákonem. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a to do doby, než udělený souhlas odvoláte. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí stanovené doby zpracování budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby).
 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě podezření na zneužití vámi poskytnutých údajů, máte právo předat podnět k šetření na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odebrat kliknutím na odkaz pro ODHLÁŠENÍ v každé ze zaslaných zpráv.

 

Mlčenlivost

S našimi zaměstnanci a spolupracovníky máme smluvně ošetřené bezpečné zpracování Vašich osobních dat. Tito jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích i o našich bezpečnostních opatřeních. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

 

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace