Kurzy a certifikace TIBCO Statistica

Specializované kurzy

Statistika ve společenských vědách

12.900 CZK
Days2

Kvalitativní a ordinální data jsou součástí téměř každého kvantitativního výzkumu ve společenských vědách, kde data jsou vesměs získávána pomocí dotazníkových šetření nejrůznějšího typu. Kvalitativní data jsou zde typicky výsledkem dotazníkového šetření s “multiple choice” položkami, k ordinálním datům potom vedou např. šetření s Likertovými položkami. Ve své první části si dvoudenní kurz Statistika ve společenských vědách klade za cíl seznámit účastníky s klasickými metodami statistické analýzy takovýchto dat. Na programu budou nejprve metody popisné statistiky, jejichž použití je smysluplné v kontextu kvalitativních a ordinálních dat. Následně se zaměříme na metody umožňující vyhodnotit statistickou odlišnost mezi dvěma či více skupinami vzhledem ke kvalitativní, resp. ordinální odezvě. Například v kontextu pedagogického výzkumu budeme poté schopni vyhodnotit, zda existují průkazné rozdíly mezi výsledky žáků na školách různého typu (např. víceletá gymnázia a druhý stupeň základních škol). Dále se budeme zabývat metodami pro párová kvalitativní a ordinální data, které nám umožní vyhodnotit kupříkladu vliv intervence (změna učebního postupu, …) na odezvu (studijní výsledky).

Nevhodně či dokonce špatně sestavené dotazníkové šetření může vést ke zcela nepoužitelným datům, proto se budeme věnovat také položkové analýze dotazníkového šetření, která umožní posoudit míru vnitřní konzistence jednotlivých položek dotazníku.

Druhá hlavní část kurzu bude věnována zejména metodám statistické analýzy vícerozměrných dat. V kontextu kvantitativního výzkumu ve společenských vědách je často zjišťováno nemalé množství proměnných, kdy cílem je zjistit vazby mezi jednotlivými proměnnými současně. V první řadě se seznámíme s metodami, které umožní v přehledné formě reprezentovat či vizualizovat sesbíraná data. Půjde zejména o analýzu hlavních komponent, faktorovou analýzu, korespondenční analýzu, či vícerozměrné škálování. Soustředíme se také na vyhodnocení síly vztahu mezi dvěma skupinami proměnných pomocí kanonických korelací, které lze považovat za vícerozměrnou analogii klasického korelačního koeficientu. Nebude chybět také seznámení s metodami, pomocí nichž lze provádět klasifikaci jednotek (případů) na základě vícerozměrných dat. Půjde zejména o klasické metody diskriminační a shlukové analýzy a klasifikačních stromů.

Všechny metody budou ilustrovány na analýzách dat z různých společensko-vědních oborů pomocí modulů software TIBCO Statistica. Cílem je zejména vytvořit u účastníků kurzu dobrou představu o použití jednotlivých metod.


Cílová skupina

 • Z názvu kurzu je patrné, že kurz je ušit na míru potřebám výzkumníků z oblasti společenských věd.
 • Výzkumní pracovníci, kteří zpracovávají data z dotazníkových šetření.
 • Ti, kteří mají k dispozici vícerozměrná data a potřebují je statisticky zpracovávat.
 • Kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí doplnit své teoretické znalosti o této metodologii.


Cíle kurzu

 • Vytvořit účastníkům dobrou představu o použití jednotlivých metod.
 • Naučit posluchače zpracovávat data z dotazníkových šetření a poznat, že je dotazník nevhodně sestaven.
 • Naučit hodnotit statistickou odlišnost mezi dvěma a více skupinami vzhledem ke kvalitativní odezvě.
 • Seznámit s vícerozměrnými statistickými metodami a jejím využitím.
 • Dokázat vyhodnotit svá data samostatně v softwaru TIBCO Statistica.

 
Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Metody pro kvalitativní a ordinální data

 • Popisná statistika
 • Srovnání dvou či více skupin
 • Metody pro párová data

Položková analýza dotazníkových šetření

 • Cronbachovo alfa

Vícerozměrné statistické metody

 • Vizualizace
 • Analýza hlavních komponent
 • Faktorová analýza
 • Kanonické korelace
 • Korespondenční analýza
 • Mnohorozměrné škálování

Klasifikační metody

 • Diskriminační analýza
 • Shluková analýza
 • Klasifikační stromy


Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows. Znalost základů statistického uvažování (přibližně v rozsahu kurzu Základní kurz statistiky I).


Předchozí kurzy

Vhodné je absolvovat Základní kurz statistiky I.


Navazující kurzy

Účastníky mohou zajímat kurzy:

Data mining (dvoudenní varianta) nebo Data mining (třídenní varianta).


Certifikace

Účastník získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole