Kurzy a certifikace TIBCO Statistica

Specializované kurzy

Statistika v lékařství I

12.900 CZK
Days2

Tento dvoudenní kurz je určen všem těm, kteří ve své výzkumné či jiné práci s medicínským zaměřením potřebují provádět jednodušší statistické analýzy. Na konkrétních příkladech s lékařskou tématikou budou postupně probrány statistické metody, které bývají náplní jednosemestrálních přehledových kurzů biostatistiky na lékařských fakultách či vysokých školách přírodovědného zaměření. Zatímco v těchto kurzech je důraz často kladen na matematické detaily jednotlivých statistických postupů, hlavním cílem našeho kurzu je zaměřit se na získání dovednosti identifikovat pro konkrétní problém správnou statistickou metodu a po jejím provedení pomocí software TIBCO Statistica následně správně interpretovat její výsledky.

Cílová skupina

 • Kurz je svým zaměřením i praktickými příklady určen především pro ty, kteří pracují v medicínských zařízeních.
 • Začínající výzkumníky, kteří se chtějí dozvědět, jak analyzovat data.
 • Úplní začátečníci v oblasti zpracování dat.
 • Výzkumní pracovníci, kteří potřebují statisticky zpracovat výsledky svých studií či měření.
 • Výzkumní pracovníci, kteří si chtějí ověřit správnost svých postupů při zpracování dat.


Cíle kurzu

 • Seznámit se se základními statistickými metodami (přibližně v rozsahu jednosemestrálních přehledových kurzů biostatistiky).
 • Naučit se aplikovat správnou metodu na daná data.
 • Naučit se interpretovat výsledky statistických analýz.
 • Umět si samostatně zpracovat probírané analýzy v softwaru TIBCO Statistica.


Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Základní statistické pojmy, využití statistiky v medicíně 

Popisná statistika pro kvalitativní data, jejich grafická prezentace 

Popisná statistika vhodná při zkoumání závislosti mezi dvěma znaky (proměnnými)

 • Míry závislosti (korelace, ...)

Základní pojmy statistické inference

 • Odhad, test, chyba I. druhu, P-hodnota, síla, …

Porovnání dvou či více skupin vzhledem ke kvalitativnímu znaku

 • Srovnání proporcí
 • Chí-kvadrát test
 • McNemarův test, ...

Porovnání dvou či více skupin vzhledem ke kvantitativnímu znaku

 • Studentův t-test
 • Wilcoxonův test
 • Analýza rozptylu
 • Kruskalův-Wallisův test, …

Základy lineární regrese 

Shrnutí


Předpoklady účastníka


Předchozí kurzy

Doporučujeme před kurzem absolvovat kurz Ovládání programu Statistica, aby se posluchač mohl plně soustředit na probíranou teorii.


Navazující kurzy

Nejvhodnějším kurzem je přímo navazující kurz

 • Statistika v lékařství II.

Dalšími kurzy, které mohou pomoci s analýzou v sektoru lékařství, jsou:

 • Analýza rozptylu
 • Analýza síly testu
 • Analýza přežití
 • Analýza kategoriálních dat
 • Logistická, ordinální a multinomická regrese


Certifikace

Účastník získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole